PHP开发教程

MySQL now()函数

NOW()

返回当前日期和时间在“YYYY-MM-DD HH:MM:SS'或YYYYMMDDHHMMSS格式的一个值, 根据该函数是否用在字符串或数字语境中。 该值表达在当前时区。

mysql> SELECT NOW();
+---------------------------------------------------------+
| NOW()                                                   |
+---------------------------------------------------------+
| 2015-07-15 23:50:26                                     |
+---------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)


Powered by PHP二次开发 ©2008-2018